STAR LIGHT | Star Bright - neillockhart

Pah Rah Range Star Trails, Near Pyramid Lake, Nevada